EMCC Finland

Yhdistyksen säännöt

EMCC Finland rySÄÄNNÖT 

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on EMCC Finland ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on mentoroinnin ja coachingin edistäminen ja kehittäminen EMCC:n (European Mentoring & Coaching Council) periaatteiden mukaisesti. Yhdistys edistää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen tunnistamista, kehittämistä ja levittämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotusta ja koulutustilaisuuksia mentoroinnin ja coachingin tunnetuksi tekemiseksi sekä edistää alan osaamista koordinoimalla koulutusta ja tukemalla tutkimusta ja kehittämistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksuja, joista toimittaa sovitut maksut edelleen EMCC- emoyhdistykselle sen sääntöjen mukaan.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää asianmukaisella luvalla keräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö (henkilöjäsen) ja oikeustoimikelpoinen yhteisö (yhteisöjäsen), joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa sekä hyväksyy yhdistyksen säännöt ja eettiset koodit. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäsenet saavat samalla jäsenyyden EMCC- emoyhdistykseen.

Yhteisöjäsen nimeää itselleen edustajat.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, jolla on riittäväksi todettu asiantuntemus yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Asiantuntijajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänestysoikeutta kokouksissa

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen hallituksen ehdotuksen perusteella joko yhdistyksen oma jäsen tai yhdistyksen ulkopuolinen henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Ehdotuksesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. Ulkopuolisella kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajan.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä siitä on säädetty yhdistyslain 14. §:ssä. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Asiantuntijajäseniltä ja ulkopuolisilta kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenmaksun perimistavan ja ajankohdan päättää hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä (yhteensä 10 jäsentä). Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä voi toimia kaksi kautta peräjälkeen (yhteensä korkeintaan 6 vuotta).

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toiminnantarkastaja valitaan vuosikokouksessa ja hänen toimikautensa on yksi vuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetäänkerran vuodessa tammi-maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätöksesi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

6. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

8. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma

9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

10. Esitetään ja hyväksytään talousarvio

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

12. Päätetään hallituksen ehdotuksesta kunniajäsenet

14. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

15. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä 21.3.2011

Find a Mentor, Coach, or Supervisor

Search through our database to find a Mentor and/or Coach near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach and wish to set up/edit your profile please log in and go to membership then choose the option for “My Account”.