Member Login

DOBRODOŠLI! EMCC Hrvatska

“You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself.” – Galileo Galilei

EMCC Hrvatska je organizacija  koja okuplja mentore, coacheve, te pojedince iz srodnih zanimanja ( ljudski resursi, trening, terapija, organizacijski razvoj i upravljanje), i kao takva otvorena je za sve posvećene profesionalnoj izvrsnosti i razvoju coachinga i mentoringa.

Naše djelovanje usklađeno je s vizijom i misijom EMCC, a temeljne vrijednosti kojima se vodimo u našem radu su:

Izvrsnost – promocija i razvoj poslovne izvrsnosti u mentoringu i coachingu, kroz usvajanje i promicanje najviših standarda profesije mentorstva i coachinga.

Suradnja – vrednujemo društvene veze i razvoj zajednice kroz suradnju, razmjenu i zajedničke uspjehe.

Uvažavanje  - mi smo inkluzivna asocijacija koja vrednuje bogatstvo različitih iskustava i praksi naših članova, ne kompromitirajući pritom visoke standarde i kvalitetu.

Naša misija je:

 

  • Služiti coachevima i mentorima u profesionalnom i osobnom razvoju kroz učeću zajednicu, resurse, i mogućnosti za razvoj vještina koji će utjecati na povećanje uspješnosti naših članova
  • Promicati međunarodne i europske standarde, te dobru praksu profesije mentora i coacha
  • Kontinuirano se angažirati na prepoznavanju I razvoju coachinga i mentorstva kao profesije.

WELCOME!  EMCC CROATIA

 

“You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself.” – Galileo Galilei

EMCC Croatia is an organisation that brings together mentors, coaches, and individuals from related occupations (human resources, training, therapy, organisational development and management), and as such is open to all who are dedicated to professional excellence and the development of coaching and mentoring.

Our work is aligned with the vision and mission of  EMCC, with core values ​​guiding us in our work:

Excellence - promotion and development of  excellence in mentoring and coaching, through the adoption and promotion of the highest standards of the profession of coaching and mentoring.

Collaboration - we value social relations and community development through cooperation, exchange and mutual success.

Appreciation and respect - we are inclusive association that values diversity  of different experiences and practices of our members, without compromising the high standards and quality.

Our mission is:

  • Serve coach and mentors in their professional and personal development through learning community, resources, and opportunities to develop skills that will contribute to the growth success of our members
  • Promote international and European standards and good practice of the professional mentoring and coaching
  • Continuously engage in recognition and development of coaching and mentoring as a profession.